Bernard Wientjes
Voorzitter Taskforce Bouwagenda

“De Taskforce Bouwagenda is hard nodig en wel om drie belangrijke redenen. Ten eerste loopt de bouw achter bij de productiviteit ten opzichte van de industrie. Dit komt deels door de crisis, maar ook door het conservatisme binnen de sector.

De manier van bouwen blijft relatief gezien hetzelfde.In de toekomst moet dat veranderen omdat digitalisering ook binnenshuis aan een opmars bezig is. Daarnaast komen er steeds meer duurzame materialen in omloop die prima toegepast kunnen worden in huizen en gebouwen.

De bouwsector heeft daar de afgelopen jaren, mede door de crisis, veel te weinig aandacht aan besteed. De derde reden is het Energieakkoord 2013 waarin we staan voor de uitdaging én de belofte om woningen en bedrijfspanden te verduurzamen.

De Taskforce gaat werken aan een woningvoorraad die in 2050 honderd procent energieneutraal is. Daarnaast raken de grondstoffen op en zetten we ons in voor vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en Nederland circulair in 2050.

Ook de productiviteit van de sector moet omhoog. We voorzien een groei van 1 miljoen woningen in de toekomst. Forse uitdagingen die we willen realiseren met ‘De Bouwagenda’.

Roadmaps

Wachten op natuurlijke evolutie is niet voldoende meer. Er is een revolutie nodig. Bedenk daarbij dat de stedelijke gebieden verantwoordelijkzijn voor veertig procent van het totale energieverbruik. Omdat de uitdagingen zo groot zijn, is de Taskforce breed opgezet met experts uit verschillende deelmarkten.

''De Bouwagenda moet uitdagingen realiseren''

De Taskforce is benoemd voor vier jaar en inmiddels ligt de eerste versie van ‘De Bouwagenda’ bij de kabinetsformateur. Hierin wordt een beeld geschetst van de sector tot 2030.

 

Het spreekt vanzelf dat de agenda, waarin we werken met roadmaps, tussentijds bijgesteld kan worden als maatschappelijke veranderingen daar aanleiding toe geven.

De Bouwcoalitie, het ‘parlement’ zeg maar, telt vijftig partijen en ziet toe op de uitvoering van De Bouwagenda. Deze bouw-brede coalitie bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. overheid, provincie, ingenieurs, architecten, vakbonden, woonbonden én HBO en MBO raden.

Een dergelijke brede insteek creëert draagvlak omdat alle betrokken partijen inbreng hebben in het grote geheel.

Overkoepelende thema’s

De Bouwagenda heeft elf roadmaps. Hierin staat precies beschreven wat de huidige situatie is en waar we naar toe willen.

Dat zijn: Bruggen & sluizen, Rioleringen, Energie-infrastructuur, Particuliere woningvoorraad, Corporatiebezit, Vervanging nieuwbouw, Hoogbouw, Scholen, Wonen & Zorg, Transformatie renovatie en multifunctioneel gebruik en Aardbevingsbestendig bouwen en renoveren.

''Er is echt een revolutie nodig om alle doelstellingen te halen''

Zes overkoepelende thema's spelen en rol bij deze revolutie: circulair bouwen, ontwerpen vanuit integrale visie, digitalisering en informatisering, human capital, regels en maatregelen die de verandering ondersteunen, en het laatste thema gaat om samenwerken vanuit vertrouwen.

Neem human capital; digitalisering vereist een andere opleiding dan de standaard metselaar of schilder. Opleidingen moeten daardoor veranderen zodat het onderwijs aansluit op de toekomst.

Er is echt een revolutie nodig om alle doelstellingen te halen. De aanpak van bouwen moet grootschaliger, geen tien huizen, maar duizenden. Om dat waar te maken, moet het ook betaalbaar zijn.

''Het is een trein die aan het begin van een enorme reis staat''
 

Er kan nu al binnen een week een huis uit de fabriek rollen, maar vanwege kleinschaligheid is het te duur. Grootschalige aanpak maakt het goedkoper.

De Taskforce Bouwagenda is met ‘De Bouwagenda’ een extra duwtje in de rug voor de bouwsector. Het biedt enorme kansen aan iedereen die zich bezig houdt met deze sector.

Het is een trein die aan het begin van een enorme reis staat. Mijn advies aan iedereen in de ‘bouw’; wacht niet af, maar neem de leiding. ‘De Bouwagenda’ is een uitdaging, maar biedt ook enorm veel kansen.”