1. Circulair bouwen

Met de bouwsector worden ketenafspraken gemaakt zoals het Betonakkoord en er zijn verschillende experimenten met de principes van de circulaire economie.

De Taskforce Bouwagenda zet zich in om de kabinetsambitie Nederland Circulair in 2050 in nauwe samenwerking met andere relevante programma’s door te vertalen naar alle roadmaps.

2. Ontwerpen vanuit integrale visie

Nieuwe (ontwerp)technieken leiden op een meetbare manier tot een kwalitatief goed ‘ontwerp’ waarin sociaal-culturele, economische, ruimtelijke en bouw fysieke elementen vooraf diepgaand worden onderzocht en in het latere ontwerp evenwichtig worden meegenomen.

''Een integrale aanpak is nodig om ook voor de toekomst een veilige en gezonde leefomgeving te borgen''

Deze integrale aanpak is nodig om ook voor de toekomst een veilige en gezonde leefomgeving te borgen.

“Dit kan met bijvoorbeeld ‘Deep Planning’: het in groter detail zichtbaar maken van gebruikersbehoeften en -patronen.

 

Een andere manier is om Big Data te gebruiken om nieuwe leefpatronen te onderkennen en te voorspellen en daar qua ontwerp op in te spelen.

3. Digitalisering en informatisering

Digitalisering en informatisering zorgen voor de benodigde innovatie- en productiviteitsslag. Denk aan industrieel bouwen, met prefabricage in de fabriek en plug&play op de bouwplaats.

Maar ook aan langer comfortabel thuis wonen door de inzet van slimme ICT en automatisering van woningen. We streven naar een gezamenlijke ‘digitale infrastructuur’ die naadloos alle soorten bouwwerkinformatie verbindt waardoor een Nationale Bouw Informatie Infrastructuur (NBII)ontstaat.

4.Human Capital

Innovatie in de bouw betekent andere opleidingen om de nieuwe kennis succesvol toe te kunnen passen. Concreet: investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, in een flexibele en vraag gestuurde opleidings- en onderwijsinfrastructuur door in te zetten op kennisontwikkeling en competenties.

5. Regels en maatregelen die de verandering ondersteunen

Een revolutie zoals wij die voorstaan, vereist hier en daar ondersteunend en soms dwingend top-down beleid. We creëren een zo groot mogelijk draagvlak, maar aanpassing van regelgeving en wetgeving is onvermijdelijk, onder andere om te voorkomen dat er sprake is van een ongelijk speelveld.

''Een revolutie zoals wij die voorstaan, vereist hier en daar ondersteunend en soms dwingend top-down beleid''

De overheid wil hierin een voorwaardenscheppende rol vervullen, waarbij conclusies en aanbevelingen uit de dwarsdoorsnijdende thema’s richtinggevend zijn.

Wij gaan concreet onderzoeken of het huidige (Europese) aanbestedingsbeleid nu wel of niet innovatie- remmend en niet innovatie-bevorderend is.

6. Samenwerken vanuit vertrouwen

Dit is nodig om de gebouwde omgeving duurzamer, leefbaarder en toekomstbestendiger te maken en de bouwsector te verbeteren.

We moeten van een hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie naar een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, van het eigen belang vooropstellen naar het denken en werken in ketens, van vechtverhoudingen naar het excelleren in werken of contracten die gestart zijn vanuit reële randvoorwaarden.

Daarbij horen principes als trots en vakmanschap in de sector, het professioneel hanteren van prijs en kwaliteit in het aanbestedingsproces, respectvolle samenwerking door alle partijen in de keten en het op een evenwichtige manier omgaan met risiconeming en -toedeling.”