Joke Geldhof

Gedeputeerde Wonen van Provincie Noord-Holland

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn locaties in beeld voor de bouw van 300.000 woningen. Tot 2040 is naar schatting behoefte aan 230.000 woningen.

“Er zijn voldoende locaties”, stelt Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen van Noord-Holland. “De trend wereldwijd is dat mensen graag in de stad willen wonen. Dat zien wij ook in onze regio. Amsterdam en omgeving zijn een enorme trekpleister.

Belangrijk is dus dat wij kijken welke locaties de voorkeur hebben, en vervolgens wat nodig is om ervoor te zorgen dat op de locaties waar mensen graag willen wonen versneld kan worden gebouwd. Voor 116.000 woningen zijn nu al alle planologische procedures doorlopen. Daar kan de schop zo de grond in.”
 

Binnenstedelijke ontwikkeling

De provincie zet in op bouwen waar behoefte aan is. Bevolkingsprognoses en woonwensen zijn daarbij leidend. Dat betekent dat zoveel mogelijk eerst binnen steden wordt gebouwd. “Binnenstedelijk kijken wij bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor transformatie”, legt Geldhof uit. “Voormalige fabriekslocaties, kantoorpanden of gevangenissen, zoals de Bijlmerbajes, worden omgebouwd tot woningen.

Ook kun je denken aan sloop en nieuwbouw. Dan worden oude woningen gesloopt waarna op die locatie nieuwe woningen worden gebouwd in een hogere dichtheid. Als wij er bovendien voor zorgen dat woningen en bedrijven vooral terechtkomen rondom stations, in plaats van gebieden die niet of nauwelijks met OV ontsloten zijn, benutten wij de ruimte in de stad optimaal en sparen wij het landschap.”

Bouwen aan de stadsgrenzen

Minister Kajsa Ollongren roept lokale bestuurders op om bouwen aan de stadgrenzen toe te staan. “Als behoefte is aan een type woningen dat niet binnen de bebouwde kom kan worden gerealiseerd, kunnen deze woningen, onder bepaalde voorwaarden, aan de rand van een dorp of stad worden gebouwd”, meldt Geldhof. “In bijvoorbeeld de Bloemendalerpolder, waar nu weiland is, worden 2.750 woningen gerealiseerd.

Voormalige fabriekslocaties, kantoorpanden of gevangenissen, zoals de Bijlmerbajes, worden omgebouwd tot woningen.

Voorwaarde is dan wel dat ‘het groen’ geen waardevol groen is. En dat de omgeving voldoende aantrekkelijk blijft. Op de bouwlocaties die nu in beeld zijn, is ruimte voor alle verschillende soorten woonwijken, ook wijken met een groene opzet aan de rand van de stad. Er zijn dus geen nieuwe locaties nodig in het groen.”

Bottleneck

Er is dan wel geen gebrek aan locaties voor woningbouw. Maar er is wel gebrek aan expertise om bijvoorbeeld bouwplannen te beoordelen en te verwerken. “Tijdens de bouwcrisis is bij gemeenten kennis weggevloeid”, erkent Geldhof. “Daardoor is nu op veel punten specialistische kennis beperkt beschikbaar.

Om die bottleneck te tackelen zullen de samenwerkende partners binnen de MRA een pool opzetten van specialisten, zoals verkeersdeskundigen en planeconomen, die vervolgens door gemeenten kunnen worden ingehuurd om projecten versneld te kunnen realiseren.” Ook voor Noord-Holland Noord wordt zo’n pool opgezet.

Continuïteit

Doel is om binnen de provincie een continue bouwstroom te genereren. “Dat heeft twee belangrijke voordelen: in rap tempo kunnen wij aan de woningvraag voldoen, waardoor de huidige schaarste op de woningmarkt vermindert.

Daarbij zijn bouwbedrijven verzekerd van voldoende opdrachten zodat zij weer kunnen investeren in nieuwe goed opgeleide vaklieden en innovatieve bouwmethoden.”